Dasar Privasi

Dasar ini menerangkan pengumpulan data mengenai anda, serta cara kami menggunakannya.

 

Berkuatkuasa dari 1 Januari 2021

1. Komitmen Kami terhadap Privasi Anda

1.1 Platform ini dimiliki dan dikendalikan oleh Lee & Poh Partnership, sebuah guaman yang berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia dan dikawal selia dibawah Akta Profession Undang-Undang 1976 (selepas ini dirujuk sebagai “LPP Law” atau “kami”). LPP Law komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda.

1.2 Dasar Privasi ini (“Dasar”) menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, mengekalkan, menggunakan, mendedahkan dan melindungi Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) dan Data Peribadi mana-mana individu pihak ketiga yang perlu disediakan oleh anda semasa anda menggunakan laman web kami dihttps://lpplaw.my (“ Platform”), termasuk ketika anda membeli produk atau perkhidmatan, memuat turun e-dokumen atau mendaftar ke surat berita kami (” Data Peribadi“). Dasar ni juga memberitahu anda tentang hak-hak anda dan bagaimana undang-undang melindungi anda.

1.3 Polisi ini melengkapi notis dan terma lain (termasuk Terma Penggunaan kami) dan tidak bertujuan untuk menimpa mereka.

1.4 Kami telah mendaftarkan diri kami sebagai pengguna data dengan Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia. Sila klik di sini untuk melihat sijil pendaftaran kami.

2. Persetujuan Anda Adalah Penting

2.1 Di LPP Law, kami menghargai privasi anda dan kami berusaha untuk melindungi Data Peribadi yang diberikan oleh anda semasa menggunakan Platform dengan mematuhi undang-undang Malaysia.

2.2 Sebelum anda menggunakan perkhidmatan kami, sila baca Dasar ini secara keseluruhannya, kerana ini berfungsi untuk membantu anda untuk membuat keputusan yang termaklum mengenai bagaimana kami mengumpul dan memproses Data Peribadi anda.

2.3 LPP Law hanya akan mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda dengan mengikut undang-undang yang berkaitan (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010), Dasar ini dan/atau terma privasi di sebarang perjanjian yang anda sudah atau akan masuk dengan LPP Law.

2.4 Dasar ini menerangkan:

2.4.1 apa jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda dan bagaimana kami mengumpulkannya daripada anda;

2.4.2 bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda;

2.4.3 pihak-pihak yang diberikan Data Peribadi anda;

2.4.4 hak-hak mengenai Data Peribadi anda; dan

2.4.5 pilihan-pilihan yang kami tawarkan, termasuk cara mengakses dan mengemas kini Data Peribadi anda.

2.5 Dengan memberikan kami Data Peribadi anda, menggunakan produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan kami dan berkomunikasi dengan kami, anda membenarkan pemprosesan Data Peribadi anda mengikuti Dasar ini.

2.6 Jika anda memberi kami maklumat bagi pihak lain, anda mengesahkan bahawa pihak lain telah melantik anda untuk bertindak bagi pihaknya dan bersetuju bahawa anda boleh:

2.6.1 memberi persetujuan atas nama dirinya untuk pemprosesan Data Peribadinya;

2.6.2 menerima atas namanya apa-apa notis privasi; dan

2.6.3 memberi persetujuan untuk pemindahan Data Peribadinya ke luar negara.

2.7 Sekiranya anda adalah pengguna Platform kami, pemberian Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan Data Peribadi anda, kami tidak akan dapat memproses Data Peribadi untuk tujuan-tujuan yang digariskan dalam Dasar ini dan ini boleh menyebabkan kami tidak dapat memberikan produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan kami atau isu bayaran kepada anda untuk perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau produk-produk yang disediakan.

2.8 Jika anda adalah ejen, penjual, pembekal, pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi strategik, pemberian Data Peribadi anda adalah wajib dan kegagalan memberikan Data Peribadi anda boleh menyebabkan kami tidak dapat melibatkan perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau produk-produk anda atau memberi pembayaran kepada anda bagi perkhidmatan dan/atau produk yang diberikan.

3. Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

3.1 Sebagai sebahagian daripada pendaftaran pengguna akaun dengan LPP Law dan untuk membolehkan kami berurusan dengan pertanyaan anda, membuka dan mengendalikan akaun untuk anda dan/atau secara umumnya memberikan anda produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan kami, kami mungkin perlu dan/atau mungkin dikehendaki untuk mengumpul, merekam, memegang, menggunakan, mendedahkan dan menyimpan (“proses”) Data Peribadi dan maklumat kewangan mengenai anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada Data Peribadi:

3.1.1 untuk menentukan identiti dan latar belakang peribadi anda; dan/atau

3.1.2 untuk menubuhkan kedudukan kewangan dan kredit anda (jika diperlukan).

3.2 Kami mengumpul maklumat peribadi berikut daripada anda:

3.2.1 maklumat hubungan, seperti nama anda, alamat e-mel, alamat surat dan nombor telefon;

3.2.2 maklumat pengenalan diri (contoh: nombor kad pengenalan atau nombor pasport);

3.2.3 kewarganegaraan;

3.2.4 umur atau tarikh lahir;

3.2.5 maklumat bil, alamat kediaman dan alamat pengebilan;

3.2.6 maklumat tentang perniagaan anda, seperti nama syarikat, alamat, jenis perniagaan, pemilik, butiran mengenai pengarah dan pemegang saham;

3.2.7 butiran akaun bank termasuk penyata; dan

3.2.8 profesional atau gelaran pekerjaan atau pekerjaan,

termasuk maklumat lain yang diperlukan oleh kami dari semasa ke semasa untuk tujuan yang dinyatakan dalam Klausa 3 ini.

3.3 Kami mungkin juga akan mengumpulkan maklumat peribadi pihak ketiga apabila anda menambah nama pengarah, pemegang saham, rakan kongsi, pengawai atau benefisiari lain pada borang permohonan kami. Pengumpulan maklumat peribadi pihak ketiga mungkin diperlukan untuk memproses dan mendaftarkan pesanan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu.

3.4 Maklumat yang anda berikan kepada kami semasa anda mendaftar dengan kami mungkin termasuk maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu, seperti nama, nombor pengenalan diri, alamat rumah/pejabat, alamat e-mel, nombor telefon dan sebagainya. Selain itu, ia juga termasuk maklumat perniagaan yang anda sumbangkan yang melibatkan perniagaan dan hubungan peribadi antara diri anda dan individu dan organisasi lain (“ Data Pengguna”).

3.5 Kami boleh memperolehi maklumat ini daripada anda secara langsung atau pelbagai sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

3.5.1 melalui hubungan anda dengan kami, misalnya maklumat yang diberikan oleh anda dalam borang pertanyaan/permohonan/pendaftaran, apabila menggunakan produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan kami, semasa mengambil bahagian dalam kaji-kaji selidik, pertandingan-pertandingan, aktiviti-aktiviti dan promosi-promosi pelanggan LPP Law, apabila anda menghantar mesej atau berkomunikasi dengan kami melalui telefon, e-mel atau kaedah surat-menyurat yang lain dan semasa tinjauan kewangan;

3.5.2 melalui komunikasi lisan dan/atau bertulis dengan kami dan/atau ejen kami yang diberi kuasa;

3.5.3 melalui foto-foto/video-video yang dikumpulkan oleh kami dan/atau ejen kami yang diberi kuasa;

3.5.4 daripada pihak ketiga yang berkaitan dengan anda, seperti rakan kongsi, pengarah, pemegang saham, majikan, pekerja, pemegang akaun bersama, penjamin anda, tertakluk kepada persetujuan anda terlebih dahulu;

3.5.5 daripada analisis cara anda menggunakan dan menguruskan akaun anda; dan/atau

3.5.6 daripada sumber-sumber lain yang telah diberikan persetujuan anda untuk mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan anda dan/atau jika tidak selainnya terhad.

4. Bagaimana Kami Menggunakan Data Peribadi Anda?

 4.1 Selain daripada yang dinyatakan di atas, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:

 4.2 Sekiranya anda adalah pengguna di Platform:

4.2.1 untuk melaksanakan obligasi kami berkenaan dengan sebarang kontrak yang dimasuki dengan anda;

4.2.2 untuk mentadbir pengguna akaun anda;

4.2.3 untuk menghantar invois dan resit;

4.2.4 untuk menilai pesanan anda untuk sebarang produk dan/atau perkhidmatan kami;

4.2.5 untuk memberikan sebarang produk dan/atau perkhidmatan yang dibeli oleh anda;

 4.2.6 untuk memproses langganan anda dan menyampaikan produk dan/atau perkhidmatan kepada anda;

 4.2.7 untuk bayaran proses yang berkaitan dengan produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan yang dibelikan oleh anda;

 4.2.8 untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui semakan rujukan kredit;

 4.2.9 untuk mengurus dan mengekalkan hubungan anda dengan kami;

 4.2.10 untuk memberi anda maklumat mengenai produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan dan tawaran-tawaran pihak kami dan/atau pihak ketiga yang mungkin menarik perhatian anda;

 4.2.11 untuk memperbaiki produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan kami dan untuk membangunkan produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan baru;

 4.2.12 untuk memaklumkan anda mengenai manfaat-manfaat dan perubahan-perubahan pada ciri-ciri produk-produk, atau perkhidmatan dan/atau Platform kami;

 4.2.13 untuk memaklumkan anda mengenai kemas kini perisian yang menjejaskan produk-produk dan/atau perkhidmatan kami;

4.2.14 untuk memproses penyertaan anda dalam sebarang tawaran, pertandingan-pertandingan, acara, aktiviti, pertandingan, pemilihan, kaji selidik atau promosi; dan/atau

 4.2.15 untuk menggunakan Kuki (seperti yang ditakrifkan di sini) untuk meningkatkan proses, pengiklanan, pemberitahuan, pengesahan, keselamatan dan kepatuhan, analisis dan/atau pengurusan keutamaan kami.

4.3 Sekiranya anda adalah ejen, vendor, pembekal, pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi strategik kami:

4.3.1 untuk tujuan-tujuan melibatkan anda untuk menyediakan produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan kepada kami atau penguna-penguna kami;

4.3.2 untuk memudahkan atau membolehkan apa-apa semakan yang diperlukan oleh kami untuk melibatkan anda;

4.3.3 untuk memproses bayaran yang berkaitan dengan sebarang produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan yang telah anda berikan;

4.3.4 untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui semakan rujukan kredit;

4.3.5 untuk memberikan maklum balas yang diperibadikan kepada anda, supaya anda dapat mengenal pasti bidang-bidang tertentu untuk penambahbaikan; dan/atau

4.3.6 untuk menghubungi anda berhubung dengan penyediaan produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan anda.

4.4 Umum:

4.4.1 untuk bertindak balas terhadap pertanyaan, maklumbalas dan aduan anda;

4.4.2 untuk meningkatkan kualiti, kecekapan dan penggunaan perkhidmatan-perkhidmatan LPP Law;

4.4.3 untuk mengekalkan, mengemas kini, menyatukan dan meningkatkan ketepatan rekod pangkalan data kami;

4.4.4 untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah diakoni atau diagregasi dengan cara yang tidak dapat mengenal pasti anda sebagai individu;

4.4.5 untuk menjalankan penyelidikan untuk tujuan analisis data termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami;

4.4.6 untuk memenuhi keperluan pendedahan sebarang undang-undang yang mengikat LPP Law;

4.4.7 untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;

4.4.8 untuk menilai risiko-risiko kewangan dan insurans;

4.4.9 untuk memindahkan hak, kepentingan dan tanggungjawab kami di bawah sebarang perjanjian anda dengan kami;

4.4.10 untuk melindungi atau menguatkuasakan hak-hak kami untuk memulihkan apa-apa hutang yang terhutang kepada kami;

4.4.11 untuk menjaga keselamatan dan keselamatan perkhidmatan-perkhidmatan kami;

4.4.12 untuk pengesanan jenayah, pencegahan dan pendakwaan;

4.4.13 untuk mengesan, mencegah dan menangani sebarang isu teknikal yang timbul dari perkhidmatan kami; dan/atau

4.4.14 untuk tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh sebarang undang-undang, peraturan-peraturan dan/atau garis panduan.

4.5 Kami mempunyai hak untuk menggunakan gambar, imej dan rakaman anda untuk tujuan pemasaran, pengiklanan dan publisiti kami tanpa bayaran royalti atau imej kepada anda. Kami juga boleh menerbitkan nama dan foto anda di Platform menggunakan budi bicara yang tunggal dan mutlak kami apabila anda menjadi pemenang dalam pertandingan yang disertai oleh anda yang kami mungkin aturkan dari semasa ke semasa. Jika anda tidak bersetuju dengan penggunaan sedemikian, sila tulis kepada kami.

4.6 Kami akan meminta persetujuan berasingan anda untuk sebarang tujuan lain yang tidak termasuk dalam tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas.

5. Pendedahan Data Peribadi Anda

5.1 Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan produk dan/atau perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasi yang sama, kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda (setakat yang perlu) kepada pihak ketiga yang berikut:

5.1.1 syarikat-syarikat dan/atau organisasi-organisasi yang bertindak sebagai pembekal perkhidmatan, rakan kongsi strategik kami dan/atau pemberi lesen kami;

5.1.2 syarikat-syarikat dan/atau organisasi-organisasi yang membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan tambah nilai yang anda minta;

5.1.3 penasihat-penasihat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada akauntan, penilai, penyesuaian, juruaudit, perunding cukai, peguam, pegawai bank, penasihat kewangan atau penasihat profesional lain) yang diberi kuasa oleh anda;

5.1.4 sesiapa yang diberitahu oleh anda sebagai diberi kuasa memberi arahan atau menggunakan akaun atau produk dan/atau perkhidmatan bagi pihak anda;

5.1.5 sebarang agensi penarafan, penanggung insurans atau broker insurans atau penyedia perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung;

5.1.6 sebarang institusi kewangan, peniaga, pembekal perkhidmatan e-wallet, Persatuan Perkhidmatan Antarabangsa VISA, MasterCard International Incorporated dan persatuan kad lain berhubung dengan sebarang kad kredit dan/atau kad debit yang dikeluarkan kepada anda;

5.1.7 sesiapa yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan sebarang hak-hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami;

5.1.8 Jabatan Imigresen, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan agensi-agensi yang dilantiknya; kedutaan asing, konsulat dan agensi-agensi yang dilantiknya; dan jabatan-jabatan/agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, pihak-pihak berkuasa berkanun dan pengawal-pengawal selia industri berkaitan dengan sebarang siasatan atau pertanyaan;

5.1.9 agensi-agensi penipuan dan pencegahan jenayah untuk tujuan menilai risiko kejahatan, penipuan dan pengubahan wang haram dan ini adalah syarat kami memasuki sebarang kontrak dengan anda;

5.1.10 penyedia perkhidmatan IT kami yang menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan infrastruktur teknikal, perisian dan pembangunan, menganalisis bagaimana perkhidmatan-perkhidmatan kami digunakan, atau memberikan khidmat pelanggan kepada anda; dan/atau

5.1.11 pihak-pihak lain yang telah memberikan persetujuan tersurat atau tersirat anda.

5.2 Dengan keizinan anda, kami boleh mendedahkan Data Pengguna anda (dan sebarang Data Peribadi yang berkaitan dengannya) melalui perkhidmatan kami kepada pihak ketiga. Sekiranya anda membenarkan pendedahan ini, sekatan penggunaan dan pendedahan yang terkandung di dalam Polisi ini tidak akan dikenakan kepada pihak ketiga tersebut. Kami tidak mengawal amalan privasi mana-mana pihak ketiga.

5.3 Data Peribadi anda juga boleh didedahkan sebagai sebahagian daripada penggabungan, pengambilalihan, usaha sama, pembiayaan hutang, jualan LPP Law atau aset perniagaannya, serta dalam hal ketidakmampuan bayar, muflis atau penerimaan perniagaan di mana Data Peribadi perlu dipindahkan kepada pihak ketiga sebagai salah satu aset perniagaan kami. Dalam apa-apa kejadian, kami akan cuba memaklumkan anda sebelum Data Peribadi anda dipindahkan, tetapi anda mungkin tidak berhak untuk menarik diri, atau membantah, apa-apa pemindahan itu.

5.4 Klausa-klausa 5.1 dan 5.2 di atas hendaklah tertakluk, pada setiap masa, kepada sebarang undang-undang (termasuk peraturan, piawaian, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai di LPP Law (sama ada di dalam atau di luar Malaysia).

6. Pendedahan Untuk Pemasaran Dan Tujuan Promosi

 6.1 Sekiranya anda memberi kami kebenaran anda, kami boleh menghubungi anda melalui mel, telefon, SMS, mesej teks/gambar/video dalam talian mesej segera, e-mel atau kaedah surat-menyurat lain tentang produk, perkhidmatan, promosi, tawaran istimewa kami, penaja atau pengiklan kami, peristiwa atau aktiviti yang mungkin menarik minat anda.

6.2 Kami tidak dan tidak akan mendedahkan, menyewa, menjual atau menyediakan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung.

6.3 Jika anda memilih untuk tidak menerima apa-apa komunikasi pemasaran, pemberitahuan dan bahan dari kami, anda boleh menarik diri pada bila-bila masa.

6.4 Anda boleh memilih sama ada anda ingin terus menerima surat berita, kemas kini, bahan promosi, ucapan perayaan atau komunikasi lain atau tidak. Di samping itu, anda boleh “memilih keluar” untuk menerima apa-apa kategori langganan, pemasaran atau e-mel promosi dari kami dengan mengikuti arahan untuk tidak berlangganan atau menggunakan pautan berhenti melanggan dalam e-mel yang kami hantar kepada anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa selagi anda kekal sebagai pengguna dengan kami, anda mungkin tidak boleh “memilih keluar” untuk menerima pemberitahuan dan bahan yang berkaitan dengan penguna daripada kami.

7. Bilakah Kami Mendedahkan Data Peribadi Anda?

7.1 Seperti yang dinyatakan di atas, kami akan berurusan Data Peribadi anda sebagai peribadi dan sulit dan tidak akan mendedahkan data anda kepada sesiapa sahaja kecuali dalam situasi berikut:

7.1.1 apabila anda telah memberi kebenaran untuk kami mendedahkan Data Peribadi anda menurut Dasar ini;

7.1.2 apabila kami dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian oleh undang-undang;

7.1.3 jika dikehendaki atau dibenarkan oleh sebarang perintah mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau kuasi-kerajaan dengan bidang kuasa ke atas LPP Law;

7.1.4 apabila kami boleh memindahkan hak dan kewajipan di bawah Dasar ini; dan/atau

7.1.5 apabila kami dikehendaki untuk memenuhi kewajipan kami kepada sebarang pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan.

8. Bagaimana Jika Data Peribadi yang Disediakan Oleh Anda Tidak Lengkap?

8.1 Jika dinyatakan, adalah wajib bagi anda untuk memberikan Data Peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk produk dan/atau perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak memberikan Data Peribadi yang wajib, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan/permintaan anda atau menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kami.

8.2 Anda mengesahkan bahawa semua Data Peribadi anda adalah benar, tepat dan lengkap dan tidak ada Data Peribadi yang mengelirukan atau tidak terkini. Sekiranya terdapat perubahan kepada Data Peribadi anda, anda akan segera mengemas kini kami mengenai sebarang perubahan tersebut.

9. Hak-Hak Anda Untuk Mengakses dan Membetulkan Data Peribadi Anda

9.1 Kami boleh membantu anda mengakses dan membetulkan Data Peribadi anda yang diberikan kepada kami, dan yang berikut akan dikenakan:

9.1.1 Anda mungkin mempunyai akses kepada Data Peribadi anda dengan membuat permintaan melalui [email protected] , tertakluk kepada bayaran yuran pemprosesan yang berkaitan (jika berkenaan). Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberikan anda salinan Data Peribadi yang diminta dalam masa dua puluh satu (21) hari selepas menerima Borang Permintaan Akses yang lengkap dan yuran pemprosesan.

9.1.2 Sila ambil perhatian bahawa LPP Law mungkin menahan akses kepada Data Peribadi anda dalam situasi tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah bersifat rahsia atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda tentang sebab-sebab yang tidak dapat memenuhi permintaan anda.

9.1.3 Jika permintaan untuk akses data anda telah berjaya dan anda berpendapat bahawa Data Peribadi yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau jika relevan, tidak terkini, anda boleh membuat permintaan untuk membetulkan Data Peribadi tersebut.

9.1.4 Anda juga boleh membantu kami untuk memastikan Data Peribadi anda (seperti alamat surat semasa anda) adalah terkini, kerana ia akan membolehkan kami melayani anda dengan lebih baik.

9.1.5 Sekiranya anda ingin membetulkan atau mengemas kini Data Peribadi anda yang diberikan kepada kami sebelum ini, anda boleh tulis atau memberitahu kami di alamat yang diberikan dalam Klausa 9.1. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk membetulkan Data Peribadi anda dalam tempoh dua puluh satu (21) hari selepas menerima permintaan bertulis anda.

9.1.6 Harap maklum bahawa LPP Law boleh menggunakan budi bicaranya dalam membenarkan pembetulan atau kemas kini yang diminta atau mungkin memerlukan keterangan dokumentari lebih lanjut tentang maklumat baru itu untuk mengelakkan penipuan dan ketidaktepatan.

10. Melaksanakan Pilihan Anda Berkenaan Dengan Pendedahan dan Penggunaan Data Peribadi Anda

10.1 Tertakluk kepada hak dan kewajipan kontraktual kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkaitan, anda boleh menggunakan pilihan anda berkenaan dengan pendedahan, pengekalan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh LPP Law. Sekiranya anda ingin berbuat demikian, sila hubungi kami di:

10.1.1 Tel: +6011-5954 1201

10.1.2 E-mel: [email protected]

11. Pemindahan Data Peribadi

 11.1 Data Peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa selain bidang kuasa pemerbadanan syarikat anda, negara asal anda atau sebaliknya dalam negara, negeri dan bandar di mana anda berada semasa menggunakan sebarang perkhidmatan yang disediakan oleh LPP Law (“Negara Alternatif”), ke syarikat-syarikat yang berada di luar negara asal anda atau Negara Alternatif dan/atau di mana pelayan LPP Law dan/atau pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi yang terletak di luar negara asal anda atau Negara Alternatif. Anda memahami dan mengizinkan pemindahan Data Peribadi anda daripada negara asal anda atau Negara Alternatif seperti yang diterangkan di sini.

12. Kuki

12.1 LPP Law, gabungannya, pelesen, dan pihak ketiga yang menjadi rakan kongsi kami, mungkin menggunakan kuki, isyarat web, tag, skrip, objek perkongsian setempat seperti HTML5 dan Flash (kadangkala dipanggil “ kuki flash”), pengecam pengiklanan (termasuk pengenalan telefon mudah alih seperti IDFA Apple atau ID Pengiklanan Google) dan teknologi yang sama (“Kuki”) yang berkaitan dengan penggunaan Platform oleh anda. Kuki boleh mempunyai pengenal unik, dan berada, di antaranya, pada komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda, dan Laman Web kami. Kuki boleh menghantar maklumat tentang anda dan penggunaan perkhidmatan oleh anda, seperti jenis pelayar, keutamaan carian, alamat IP, data yang berkaitan dengan iklan yang telah dipamerkan kepada anda atau yang anda klik, dan tarikh dan masa penggunaan. Kuki boleh berterusan atau disimpan hanya pada satu sesi tersendiri.

12.2 LPP Law mungkin membenarkan pihak ketiga menggunakan Kuki pada Platform untuk mengumpul maklumat yang sama jenis untuk tujuan sama seperti LPP Law. Pihak ketiga boleh mengaitkan maklumat yang mereka kumpul dengan maklumat lain anda yang mereka dapat dari sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai sebarang tanggungjawab, akses kepada, atau kawalan terhadap Kuki yang mereka gunakan.

12.3 Di samping itu, kami mungkin berkongsi maklumat yang tidak boleh dikenal pasti secara-peribadi dari atau mengenai anda dengan pihak ketiga, seperti data lokasi, pengenal pengiklanan atau cincangan kriptografik daripada pengenal akaun yang biasa (seperti alamat e-mel), untuk memudahkan paparan pengiklanan bersasaran.

12.4 Jika anda tidak ingin Data Peribadi anda dikumpul melalui Kuki pada Platform, anda boleh menyahaktifkan Kuki dengan melaraskan tetapan pelayar internet untuk mematikan, menyekat atau nyahaktifkan kuki, dengan menghapuskan sejarah layaran dan membersihkan cache daripada pelayar internet anda. Anda juga boleh mengehadkan perkongsian kami bagi beberapa maklumat ini melalui tetapan peranti mudah alih anda, atau dengan mengisikan butiran anda di sini.

13. Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

13.1 Platform kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa LPP Law adalah tidak bertanggungjawab ke atas pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian, atau pendedahan data dan maklumat oleh pihak ketiga tersebut. Jika anda memberikan maklumat secara terus kepada laman-laman tersebut, dasar privasi dan syarat perkhidmatan di laman web tersebut terpakai dan LPP Law adalah tidak bertanggungjawab bagi amalan pemprosesan maklumat atau dasar privasi di laman-laman tersebut.

14. Data Peribadi daripada Kanak-kanak dan Individu Lain

 14.1 Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, anda mempunyai kewajipan untuk melarang kanak-kanak (individu-individu di bawah umur lapan belas (18) tahun) di bawah jagaan anda untuk menghantar Data Peribadi kepada LPP Law dalam keupayaan mereka sendiri. Dalam keadaan di mana Data Peribadi itu disediakan kepada LPP Law, anda dengan ini memberi keizinan untuk pemprosesan Data Peribadi kanak-kanak berkenaan, dan secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Dasar ini dan bertanggungjawab atas tindakan beliau.

14.2 Dalam sesetengah keadaan di mana anda mungkin telah menyediakan Data Peribadi berhubung dengan individu lain (seperti suami/isteri, ahli keluarga, kawan-kawan, rakan niaga, pemegang saham atau pengarah), dalam keadaan sedemikian anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk memberikan Data Peribadi mereka kepada LPP Law dan anda telah memperolehi keizinan mereka untuk Data Peribadi mereka diproses dan digunakan dalam cara seperti yang disenaraikan dalam Dasar ini.

15. Pertanyaan atau Aduan

15.1 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan berhubung dengan Dasar ini atau cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, sila hubungi kami di:

15.1.1 Tel: +6011-5954 1201

15.1.2 E-mel: [email protected]

16. Pindaan dan Bahasa

 16.1 LPP Law mempunyai hak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma-terma Dasar ini pada bila-bila masa, dan dari semasa ke semasa, dengan meletakkan Dasar yang telah dikemaskini pada Platform. Dengan terus berkomunikasi dengan LPP Law, dengan terus menggunakan perkhidmatan LPP Law, membeli produk LPP Law atau penglibatan berterusan anda dengan LPP Law selepas perubahan, kemas kini atau pindaan terhadap Dasar ini, anda mengakui bahawa tindakan tersebut hendaklah menandakan penerimaan anda kepada apa-apa perubahan, kemas kini atau pindaan tersebut.

 16.2 Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain Dasar ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

 

Responsibilities of Executor:

  • Apply for and extract the grant of probate.
  • Make arrangements for the funeral of the deceased.
  • Collect and make an accurate inventory of the deceased’s assets.
  • Settling the debts and obligations of the deceased.
  • Distributing the assets.

Note for Digital Executor:
If you wish to leave your digital assets to certain people in your Will, there are important steps that need to be taken to ensure that your wishes can be carried out:

  • Keep a note of specific instructions on how to access your username and password of your digital asset.
  • You are advised to store these private and confidential information in a USB stick, password management tool or write them down.
  • Please inform your executor or a trusted person of the whereabouts of the tools so that they will have access to your digital asset.